Algemene voorwaarden – Je hond weet waarom

gevestigd te Wolweg 41 7312 BW Apeldoorn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57659133

Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Je hond weet waarom: bovengenoemde onderneming die, in uit oefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Gedragsbegeleider: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die Je hond weet waarom wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragsbegeleider wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe Opdracht geeft.

1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.

1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.


Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Hondenschool/Gedragsbegeleider.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Je hond weet waarom/Gedragsbegeleider middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 De cliënt is verplicht het verschuldigde bedrag voor de aanvang van het consult per bank te voldoen.

2.4 De cliënt ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.

2.5 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.


Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 Je hond weet waarom bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde begeleiding of training uit het aanbod .

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de omgeving of evt. andere deelnemers.

3.5 Loopse teven zijn welkom op de hondenschool mits ze in goeie gesteldheid zijn om aan de cursus deel te nemen. Wanneer de teef loops is dit graag aangeven voordat de cursus begint.

3.6 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting of een Y tuig. In overleg met de cursusleiding mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, e.d. zijn niet toegestaan tijdens de trainingen. Ook mogen uitrollijnen alleen met toestemming gebruikt worden.


Artikel 4: In aanmerking komen voor consult

4.1 Cliënt heeft voor consult telefonisch of schriftelijk uitgebreid contact gehad met Gedragsbegeleider.


Artikel 6: Annulering van lessen/consult

6.1 Je hond weet waarom bepaalt of er lessen/consult afgelast zullen worden. Lessen die door Je hond weet waarom zijn afgelast worden automatisch verschoven.

6.2a Wanneer een cursist, om welke reden ook, een les afzegt of niet aanwezig is vervalt deze les. Deze les kan dus niet ingehaald of verrekend worden. 

6.2b Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of per WhatsApp te geschieden.

6.3a Cliënt dient z.s.m. van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.

6.3b Indien het consult minder dan 12 uur van tevoren wordt afgezegd door cliënt worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.

6.3c Wordt het consult door Gedragsbegeleider afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van de hondenschool

7.1 Je hond weet waarom is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

7.2 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is Je hond weet waarom ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

7.3a Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties zijn niet bindend.
7.3b Je hond weet waarom mag ten alle tijden de algemene voorwaarden aanpassen of veranderen zonder hier kennis aan te geven.

7.4 De gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider ter zake verzekerd is.

7.5 De Gedragsbegeleider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.


Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt

8.1 De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

8.2 Je hond weet waarom adviseert een goede WA. Verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA-verzekering.

8.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Je hond weet waarom van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.


Artikel 9: Copyright

9.1 Alle door Je hond weet waarom verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de onderneming. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


Artikel 10: Geschillen

10.1 Op overeenkomsten gesloten met Je hond weet waarom is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.